Belépés saját fiókba
Saját neved:
Saját jelszó:
Belépés helyettesként
Helyettesítendő játékos:
Saját jelszó:

Elfelejtett jelszó
Jelszólopás esetén kattints ide!
Új aktiváló e-mail kérése
Jogi nyilatkozat
2011. május 18.


A jelen jogi nyilatkozat a kingmaker.hu címen üzemeltetett Szolgáltatás Üzemeltetője és a Szolgáltatás Felhasználója (továbbiakban: Játékos) között alkalmazandók. A Játékos a weboldal használatával ráutaló magatartással elismeri, hogy megismerte és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatot és a használati feltételeket. Játékosnak minősül a weboldal látogatója, illetve mindenki, aki a weboldal Szolgáltatását igénybe veszi.


1.A honlap használatának feltételei:
A Szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

A honlapot megtekintő Felhasználó Játékos a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására - azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a Felhasználó által használt számítógép merevlemezére történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.


2.Felelősség a szolgáltatásért
A szabályok elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen kötelezettséget és felelősséget nem vállal a Szolgáltatások kapcsán, kártérítési igény vele szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthető. A játékban lévő és megszerezhető minden tartalom (pontok, falvak, értékek stb.) az Üzemeltető tulajdonát képezik, azok a Játékosok által nem beválthatók, valamint semmilyen kártérítési igény a játék rendeltetésszerű, vagy nem rendeltetésszerű használata során történő elvesztésük miatt az Üzemeltetővel szemben nem érvényesíthető.

A Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott tartalmakért és fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, javításokat hajtson végre vagy megszüntesse azt.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, így bármely, az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok, pl.: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységekért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használtara alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működéséből, hiányosságából vagy esetleges üzemzavarából vagy félreérthetőségéből eredő károkért vagy veszteségért való felelősségét az Üzemeletető kifejezetten kizárja.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül létrehozott, tárolt, továbbított, közzétett vagy egyéb formában nyilvánosságra hozott információkért, melyek a honlaphoz kapcsolódnak vagy amelyekre hivatkoznak.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Játékos a jelen Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a Játékos felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Játékossal szemben mások adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.


3.Jogkövetkezmények
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összegfüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni, köteles továbbá az Üzemeltetőnek és a további károsodott harmadik személyeknek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt, keletkezett költséget, ami az Üzemeltetőt vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy az azzal összegfüggésben éri.
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges, polgári jog és büntető jogi jogszabályokban foglalt jogi lépéseket. A kingmaker.hu honlap bármely olyan Felhasználója, Játékosa, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az Üzemeltetőknek, elfogadja, hogy az Üzemeltetőknek korlátlan joguk van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Üzemeltetők az ilyen információt a választásuk szerint bármilyen módon felhasználhatják. A Felhasználó által nyújtott ilyen a Játék működését segítő vagy fejlesztő információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Jogi nyilatkozat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Játékosokat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Játékos elfogadja a jogi nyilatkozat módosítását. A Szolgáltató a változásokra rendszerüzenetben figyelmezteti a játékosokat.


Szerzői jogvédelem

A kingmaker.hu címen található leírások, szövegek, képek, hangok és egyéb információs anyagok, fájlok, műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, egyéb anyagok és azok elrendezése az Üzemeltető tulajdonos (Szerző) szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A Játék szerzőtársai:

Program: Gyöngyösi Sándor knight@skyport.hu
Design: Geiger Zoltán pop@skyport.hu
Gyöngyösi Sándor knight@skyport.hu

Az 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint szerzői jogvédelem alatt állnak, a szerzői jogviszony tartalmát, a Szerző személyhez fűződő és vagyoni jogait ezen törvény részletezi.

A szerzői jogokat sértik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi magatartások:

  • a mű bármely eltorzítása, megcsonkítása, vagy megváltoztatása

  • a weboldalon található mű egészének vagy valamely azonosítható részének bármilyen felhasználása(különösen: többszörözése, újrafelhasználása, terjesztése, átdolgozása, tárolása, bármilyen eszközzel és formában történő másolása, kimentése, saját adatbázisában történő tárolása, letölthetővé tétele, a tartalom sajátkénti feltüntetése, kereskedelmi forgalomba hozatala sem ellenérték fejében , sem anélkül) a Szerző írásbeli engedélye nélkül
A fentiekben rögzített minden egyes felhasználás külön szerzői engedélyhez kötött.

A szabad felhasználás eseteit és szabályait szintén az 1999. évi LXXVI. törvény rögzíti, ezen rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni.

Szabad felhasználásnak minősül különösen:

  • a mű részletének a forrás és a szerző megnevezésével történő, indokolt terjedelemben és az eredetihez hű idézése

  • természetes személyek magáncélra a műről másolatot készíthetnek, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Szoftver és számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázis nem másolható.
Szerzői jogbitorlás valósul meg minden olyan esetben, amikor a szerzői művet engedély nélkül használják fel, illetve ha a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogait megsértik. A jogbitorlókkal szemben az Üzemeltető (Szerző) szigorúan fellép a szerzői jog, polgári jog és a büntetőjog által biztosított eszközökkel.

A weboldal használatával a Felhasználó (Játékos) elismeri, hogy megismerte és elfogadja jelen Jogi Nyilatkozatot.